กำหนดวัดตัวจองชุดครุย 59
เปิดรับสมัคร เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมดี จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลจากควันบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่โดยขาดความรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
เคล็ดลับ 4 ข้อที่ “นักศึกษาจบใหม่” ควรรู้ไว้ก่อนการสมัครงาน
กำหนดการต่างๆ สำหรับการรายงานขึ้นตัวนักศึกษาใหม่ มฉก.
ทักษะแบบไหนที่นายจ้างมองหา และทักษะใดที่นายจ้างไม่ได้ให้ความสำคัญ
´ԸաѺѤ http://admission.hcu.ac.th/

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รางวัลนักศึกษา
 • ภาพกิจกรรม
      โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน [13 มีนาคม 2560]
      พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนคร [10 มีนาคม 2560]
      พิฑีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี 2558 [ 19 กุมภาพันธ์ 2560]
      สหกิจนิเทศศึกษา [ 3 กุมภาพันธ์ 2560]
      วันนักประดิษฐ์ 2560 : Thailand Inventor's Day 2017 [2-6 กุมภาพันธ์ 2560]
      โครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 [25 กรกฎาคม 2559]
      การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ASTC2016 [31 พฤษภาคม 2559]
      โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง คลองด่าน สมุทรปราการ [27 พฤษภาคม 2559]
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ร.ร.หลวงพ่อปานคลองด่าน [28 เมษายน 2559]
      พิธีติดเข็ม Science [26 เมษายน 2559]
      โครงการบูรณาการงานบริการ “คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนเพื่อชุมชน” กับการเรียนการสอนรายวิชา CS3533 ระบบปฏิบัติการ ณ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ [ 24 กุมภาพันธ์ 2559]
      พิธีประสาทปริญญาบัตร 2559 [ 14 กุมภาพันธ์ 2559]
      สหกิจศิกษานิเทคน์ [ 10 กุมภาพันธ์ 2559]
      กีฬา NetworkGames#20 "สวัสดีโดมเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต [ มกราคม 2559]
      ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม [8 มกราคม 2559]
      กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง "กฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่กับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นธรรม" โดยอาจารย์ ภัทรพร เย็นบุตร [22 ตุลาคม 2558]
      โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพมหานคร [30 ตุลาคม 2558]
      ค่ายวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 [20 ตุลาคม 2558]
      อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบอ.ที่ปรึกษา [10 สิงหาคม 2558]
      อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา [18 พฤษภาคม 2558]
      อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ วันที่ 5 [20 กรกฎาคม 2558]
      อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ วันที่ 4 [19 กรกฎาคม 2558]
      อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ วันที่ 3 [18 กรกฎาคม 2558]
      อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ วันที่ 2 [17 กรกฎาคม 2558]
      อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจ วันที่ 1 [15 กรกฎาคม 2558]
      การประชุมวิชาการ ASTC 2015 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย [29 พฤษภาคม 2558]
      โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคฤดูร้อน/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [28 พฤษภาคม 2558]
      ร่วมมือ ร่วมใจ สายใยชาววิทย์ ครั้งที่ 6 ณ เจ้าหลาวทอแสงบีช รีสอร์ท จ.จันทบุรี [25-26 พฤษภาคม 2558]
     โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง (ตั้งตรงจิตร 18)[19 พฤษภาคม 2558]
      โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557 [18 พฤษภาคม 2558]
      โครงการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ [29 เมษายน 2558]
     โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ ครั้งที่ 4 ให้แก่โรงเรียนปากคลองมอญ [29 เมษายน 2558]
     โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ (ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข) ณ กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2557 [8 เมษายน 2558]
      กิจกรรมความรู้และความเข้าใจในการฝึกงาน/สหกิจศึกษา สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [2 เมษยน 2558]
     ประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ ที่ มหาวิทยาลัยสยาม [30 มีนาคม 2558]
     พิธีมอบเข็ม science นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [25 มีนาคม 2558]
     คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนวัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจระเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ [10 มีนาคม 2558]
     ร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบางพลี เกี่ยวกับโครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อชุมชน [9 มีนาคม 2558]
     พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 [6-8 มีนาคม 2558]
     ภาพกิจกรรม พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ / 13 กุมภาพันธ์ 2558
     ภาพกิจกรรม งานสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 4 [11-13 กุมภาพันธ์ 2558]
     ภาพกิจกรรม วัน"นักประดิษฐ์ 2558" - 2-5 กุมภาพันธ์ 2558
     การแข่งขันกีฬา NetworkGame 2558 "คลองประปาเกมส์"
     กิจกรรมค่ายวันวิทยาศาสตร์ 2558
     กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายที่ควรรู้กับการใช้ ICT ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับอาชีพโปรแกรมเมอร์”
     กิจกรรมลอยกระทงปี 2557
     สรุปรายงานกิจกรรมเสริมสร้างผลการเรียนของนักศึกษา รหัส 55,56,57
     ภาพกิจกรรม "นิทรรศน์รัตนโกสินทร์" / 24 ตุลาคม 2557
     โครงการการเข้าร่วมประชุมวิชาการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)
     งาน "วันนักประดิษฐ์"
     อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี Open Source"
     สรุปผลงาน Big cleaning และ 7 ส ของคณะวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2556
     ประชุมสอบถามและให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของ นศ รหัส 57 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
     ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ "หัวเฉียววิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556"
     กิจกรรมทอดผ้าป่าหนังสือ และ สนุกสุขขีสามัคคีชาววิทย์ 30-4-2557
     ศึกษาดูงาน ณ TOT
     พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ [ 12 ธันวาคม 2555]
     งานแถลงข่าวรับทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการเถ้าแก่นน้อย [ 5 พฤศจิกายน 2555]
     ปลูกประการัง หาดเตยงาม มารีนรีสอร์ท สัตหีบ [ 20 ตุลาคม 2555]
     เตรียมความพร้อม_ประสบการณ์สหกิจศึกษาจากมุมมองของรุ่นพี่ [ 24 กันยายน 2555]
 
 
     Facebook CS
     Facebook AEC
 
 
      วิจัยชั้นเรียน
 
 • ปีการศึกษา 2556
 •  
   
 • ปีการศึกษา 2556
 •  
       
   
        บริการวิชาการ
   
   
     
     
   
        e-learnning
     
     
   
 • Introduction to Statistics
 •  
   
 • Operating System
 •  
     
   
        ข้อมูลการเรียน
     
     
     
   
   
   
  WEB LINK

  X
  นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ :
  อาคารเรียนชั้น 3 และ 4
  วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
  วันพฤหัส เวลา 08.00 - 16.00 น.
  โทรศัพทย์ : 02 312 6300 ต่อ 1180
  Facebook : cs.hcu
  Fanpage : Computer Science,HCU
  e-mail : cshcu@hcu.ac.th


  แบบประเมินโครงการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน : Excel