คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

  • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2560

>