คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

  • นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2560

  • images/banners/4-10-2560.jpg

    โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7 ส. มฉก.

>