รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  และนักศึกษา ร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา  2560  ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยได้รับเกียรติจาก ภญ.รศ.ดร.อวยพร  อภิรักษ์อร่ามวง ผู้ช่วยอธิกาบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นประธานกรรมการ  พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน  4  ท่าน  ได้แก่  รศ.ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  รศ.ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี มฉก.  และผศ.นิก  สุนทรธัย  คณบดี  คณะนิติศาสตร์ มฉก. ซึ่งสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา  2560  จำนวน  5  องค์ประกอบ  รวม 13  ตัวบ่งชี้  ได้รับคะแนน  4.24  อยู่ในระดับ ดี  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2561  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องบรรยายพิเศษ  2 (สื่อประสม) ชั้น  2  อาคารบรรณสาร  มฉก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *