หัวข้อ : ราชมิตราภรณ์

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคงยิ่งราชมิตราภรณ์

ชื่ออังกฤษ : The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn

พระบาทสมเด็จพระปรมิทมรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อพระราชทานให้ประมุขของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศเป็นการเฉพาะแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น ๆ ซึ่งเคยพระราชทานมาแล้วในอดีต เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคงยิ่งราชมิตราภรณ์ ๑ สำรับประกอบด้วย ๑. ดวงตรามีรูปจักรและตรีศูลขัดกัน ประดับเพชรพร้อมสายสร้อยสวมคอ ๒. ดวงตราลักษณะเช่นเดียวกันที่ใช้ห้อยสายสร้อยคอแต่ขนาดย่อมกว่าสำหรับห้อยกับสายสะพายแพระแถบสีเหลืองมีริ้วสีขาว ประกอบด้วยสีน้ำเงิน อยู่ไกล้ขอบทั้งสองข้าง ๓. ดารารูปนารายณ์ทรงครุฑ สำหรับประดับเสื้อเบื้องซ้าย สายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐมีชนิดเดียวคือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคงยิ่งราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง