หัวข้อ : การขอรับและประดับเครื่องราชอิสริย?

ชื่อไทย :

ชื่ออังกฤษ :

๑.การขอความเห็นชอบในการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ

          บุคคลสัญชาติไทยผู้ใดจะได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทยก่อน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

           ๑. รัฐบาลต่างประเทศเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรายละเอียดของผลงานหรือการกระทำความดีความชอบตลอดทั้งประเภท ชนิด และชั้นตราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ที่จะมอบ กรณีผู้ที่จะรับมอบเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศพร้อมรายละเอียดดังกล่าวก็ได้

            ๒. ให้กระทรวง การต่างประเทศ พิจารณาความเหมาะสมและแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

            ๓. เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการต่อไป

 

 

๒. การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์เหรียญหรือตราต่างประเทศ

            ๑. หน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศส่งเรื่องการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมรายละเอียดของผลงานหรือการกระทำความดีความชอบตลอดทั้งประเภท ชนิด และชั้นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศที่ได้รับ โดยถอดเสียงเป็นภาษาไทย

            ๒. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการถอดเสียงเป็นภาษาไทยแล้วจัดทำหนังสือแจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคลทูลฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศดังกล่าวในโอกาสอันควร

            ๓. เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับได้แล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

            ๔. เมื่อนายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องอิสริยาภรณ์ เหรียญหรือตราต่างประเทศดังกล่าว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง