หัวข้อ : ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส?

ชื่อไทย :

ชื่ออังกฤษ :

๑.เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เสนอขอพระราชทาน

          ๑.๑ สำหรับชาวต่างประเทศที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ขอรัฐบาลต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศหรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยโดยเริ่มต้นขอพระราชทานชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) เลื่อนได้ถึงชั้นประภมาภรณ์ อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ๒๙ ประกอบบัญชีที่ ๒๐ ท้ายระเบียบ ฯ

            ๑.๒ สำหรับชาวต่างประเทศที่มิใช่ข้าราชการ ข้ารัฐการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศหรือลูกจ้างของรัฐบาลไทยเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์โดยเริ่มต้นขอพระราชทานชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) เลื่อนได้ถึงชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์ (ต.ภ.) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๓๒ ประกอบบัญชีที่ ๒ ท้ายพระราชกฤษฎีกา ฯ

 

๒.ขั้นตอนการเสนอขอพระราชทาน

          ๒.๑ ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องมากที่สุดเป็นผู้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเมื่อชาวต่างประเทศนั้นได้กระทำคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง หรือการกระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน

            ๒.๒ ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอพระราชทานแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของชั้นตราเคร่องราชอิสริยาภรณ์ที่จะเสนอขอพระราชทาน

            ๒.๓ เมื่อกระทรวง การต่างประเทศพิจารณาเห็นพอสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดและชั้นตราใดแล้ว ให้กะทรวงการต่างประเทศทาบทามรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติว่าจะขัดข้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวหรือไม่แล้วแจ้งให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอพระราชทานทราบ เว้นแต่ในกรณีที่มี ธรรมเนียมปฎิบัติระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อกันกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่จำเป็นต้องทาบทามขอความเห็นชอบจากรัฐบาลดังกล่าว

            ๒.๔ เมื่อรัฐบาลแห่งประเทศที่ชาวต่างประเทศนั้นถือสัญชาติไม่ขัดข้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าวแล้วให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอพระราชทานแจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอความเห็นก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา

            ๒.๕ เมื่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการเสนอชื่อชาวต่างประเทศดังกล่าวไปยังำนักราชเลขาธิการเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไป

            ๒.๖ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะดำเนินการเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและประกาศชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาพร้อมทั้งส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ กระทรวง ทบวง กรม ที่เสนอขอพระราชทาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง