หัวข้อ : รามาธิบดี

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

ชื่ออังกฤษ : The Honourable Order of Rama

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ สำหรับพระราชทานให้แก่ผู้ซึ่งทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรางพระราชดำริเห็นสมควรแบ่งเป็น ๖ ขั้น


ขั้นที่ ๑ เสนางคะบดี (ส.ร.) ประกอบด้วย
   ๑. ดวงตรา สำหรับห้อยสายสะพายสีดำ ริมมีริ้วสีแดง
   ๒. ดารา สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
ขั้นที่ ๒ มหาโยธิน (ม.ร.) ประกอบด้วย
   ๑. ดวงตรา สำหรับห้อยแพรแถบสวมคอ
   ๒. ดารา สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องขวา
ขั้นที่ ๓ โยธิน (ย.ร.) ประกอบด้วย ดวงตราสำหรับห้อยแพรแถบสวมคอ
ขั้นที่ ๔ อัศวิน (อ.ร.) ประกอบด้วย ดวงตรง สำหรับห้อยแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
ขั้นที่ ๕ เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ร.ม.ก.) ประดับเช่นเดียวกับชั้นที่ ๔
ขั้นที่ ๖ หรียญรามมาลา (ร.ม.) ประดับเช่นเดียวกับขั้นที่ ๔ สายสพายรามาธิบดีสะบายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
          พระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ จะประกอบด้วยพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา(ดื่มน้ำสาบาน) โดยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใหม่ และผู้ที่ได้รับมาก่อน จะร่วมในพระราชพิธีเฉพาะพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง