หัวข้อ : ช้างเผือก

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

ชื่ออังกฤษ : The Most Exalted Order of the White Elephant

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ แต่มิได้กำหนดให้มีสายสะพาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ พระบามสำเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดขั้นและสายสะพายประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้มี่ ๘ ขั้น คือ


ขั้นสูงสุด มหาปรมาภรณืช้างเผือก (ม.ป.ช.) ประกอบด้วย
   ๑.ดวงตราช้างเผือก สำหรับห้อยสายสะพายสีแดงริวเขียว มีริ้วสีเหลือง ริ่วน้ำเงิน ขนาดเล็กคั่น สายสะพายขั้นนี้สะพายบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวา
   ๒.ดาราช้างเผือก ประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
ขั้นที่ ๑ ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประกอบด้วย
   ๑.ดวงตราช้างเผือก สำหรับห้อยสายสะพายสีแดงริมเขียวใหญ่ มีริ้วสีเหลือง ริ้วน้ำเงิน ขนาดเล็กคั่นสายสะพายขั้นนี้สะพายบ่าขวาเฉียงลงทางซ้าย
   ๒.ดาราช้างเผือก สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
ขั้นที่ ๒ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ประกอบด้วย
   ๑.ดวงตราช้างเผือก สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย
   ๒.ดาราช้างเผือก สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย
ขั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบสวมคอ สำหรับสตรีห้อยแพรแถบผูก เป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย
ขั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) สำหรับบุรุษห้อยแพรแถบประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย สำหรับสตรีห้อย แพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับเสื้อหน้าบ่าซ้าย ดวงตราชั้นที่ ๔ เล็กกว่าดวงตราชั้นที่ ๓ และมีดอกไม้จีบติดบนแพรแถบ
ขั้นที่ ๕ เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) ดวงตราชั้นที่ ๕ เหมือนดวงตราชั้นที่ ๔ แต่ไม่มีดอกไม้จีบติดบน แพรแถบวิธีประดับเหมือนชั้นที่ ๔
ขั้นที่ ๖ เหรียญทอง (ร.ท.ช.) วิธีประดับเหมือนชั้นที่ ๔
ขั้นที่ ๗ 7 เหรียญเงิน (ร.ง.ช.) วิธีประดับเหมือนชั้นที่ ๔

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง