หัวข้อ : รามกีรติ

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

ชื่ออังกฤษ : The boy scout citation medal (Special class)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชั้นเดียวสำหรับพระราชทานผู้มีอุปการคุณแก่กิจการลูกเสือ ซึ่งได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ มาแล้ว และให้การช่วยเหลือกิจการลูกเสือต่อเนื่องมา ๕ ปี เครื่องราชอิสริยาภรนี้มีลักษณะเป็นรูปวงกลมรี กลางดวงมีตราหน้าเสือประกอบวชิระเงิน ด้านหลังมีตราคณะลูกเสือโลก เบื่องบนมีพระมหามงกุฎ ใช้ห้อยพับแพรแถบคล้องคอ

การพระราชทาน

๑. สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑ และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า

๕ ปี  นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญสดุดีชั้นที่ ๑

๒. เมื่อคณะกรรมการคณะบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาว่าผู้ใดเห็นสมควรได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดี

พิเศษ ให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานต่อไป

๓. พระราชทานให้เป็รกรรมสิทธิ์ เมื่อผู้ได้รับพระราชทานวายชนม์ให้ทายาทโดยธรรมรักษาไว้เป็นที่ระลึก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง