หัวข้อ : การจ่ายเครื่องราชฯ

ชื่อไทย : การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชื่ออังกฤษ : -

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนําขึ้น
ทูลเกล้า ฯ ถวาย สําหรับพระราชทานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
แก้ผู้ได้รับพระราชทานทุกราย หลังพิธีพระราชทานหากมีผู้ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
สํานักเลขาธิการจะมีหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้มอบหมายผู้แทนที่ได้แจ้งชื่อไว้กับ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อนําไปจ่ายให้แก่ผู้ไม่ได้เข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานต่อไป

๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องจากสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้รับงบประมาณการสรางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ํากว่าสายสะพายไม่เพียงพอ
ที่จะจดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ครบตามจํานวนผู้ได้รับพระราชทาน จึงต้องพิจารณา
เฉลี่ยจ่ายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยกําหนดแนวทางในการนําไปพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้ได้รับ
พระราชทานในสังกัดต่อไป ดังน้ี
   (๑) จ่ายให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานตามลําดับปีที่ได้รับพระราชทาน
   (๒) หน่วยงานอาจพิจารณาจ่ายนอกจากเกณฑ์ตาม (๑) ตามความจําเป็นและความเหมาะสมได้เป็นการเฉพาะราย เช่น ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีรัฐพิธิีและงานพิธีต่าง ๆ
   (๓) ให้สํารองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับการจ่ายไว้จํานวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการจ่ายยืมใช้ประดับได้
๓. เมื่อหน่วยงานต้นสังกัดได้ดําเนินการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ใดแล้ว
ให้ผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงลายมือชื่อในแบบบัญชีผู้ได้รับการจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แบบ คร. ๑) ส่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้บันทึกข้อมูล
ในทะเบียนฐานันดรต่อไป
๔. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ้ชั้นสูงขึ้นจะต้องส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองที่ได้รบพระราชทานในตระกลูเดียวกันตามบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยส่งคืนที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หากไม่สามารถส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองได้ด้วยประการใด ๆ จะต้องชดใช้ราคาแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นเงินตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง