หัวข้อ : เอกสาร

ชื่อไทย : เอกสารสำคัญเกี่ยวกับเครื่องราช

ชื่ออังกฤษ : -

ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญซึ่งนับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์(ยกเว้นเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก)ส่วนใหญ่กฏหมายจะกำหนดให้มีประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทรงลงพระปรมาภิไธยและตราประทับพระราชลัญจกร

ทะเบียนฐานันดร
         สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจประการหนึ่งในการจัดทำ จัดเก็บและให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรเกี่ยวกับการพระราชทานอิสริยยศ อิสริยาศักดิ์ บรรดาศักดิ์ ยศเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ  ราชทินนาม หน่วยงานและบุคคลทั่วไปสามารถติตต่อและขอให้บริการค้นคว้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้ที่กลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕-๔๒๗

ราชกิจจานุเบกษา
         ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยกเว้นเหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึกจะมีประกาศนามลงในราชกิจจานุเบกษา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง