หัวข้อ : เหรียญราชฯ(บำเน็จความชอบ)

ชื่อไทย : เหรียญราชอิสริยาภรณ์(พระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการ)

ชื่ออังกฤษ : -

สำหรับพระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการแผ่นดิน และ สำหรับบุคคลที่มีคุณงามความดีให้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี 

• เหรียญบุษปมาลา(The Pushpa Mala Medal)
• เหรียญจักรมาลา (The Chakra Mala Medal)
• เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา (The Dushdi Mala)
• เหรียญจักรพรรดิมาลา (The Chakrabarti Mala Medal)
• เหรียญช่วยราชการเขตภายใน (The Medal of Service Rendered in the Interior)
• เหรียญราชการชายแดน (The Border Service Medal)
• เหรียญลูกเสือสรรเสริญ(The Boy Scout Commendation Medal)
• เหรียญลูกเสือสดุดี(The Boy Scout Citation Medal)
• เหรียญศารทูลมาลา(The Salatul Mala Medal)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง