หัวข้อ : กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องร?

ชื่อไทย : กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชื่ออังกฤษ : -

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีทั้งหมด ๑๘ อย่างดังนี้

• พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า พ.. ๒๔๘๔ (เล่ม ๕๘ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔)
• พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๐๙(เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๓๓ ก วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๐๙)
• พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก  พ.ศ. ๒๔๘๔(เล่ม ๕๘ วันที่ ๑๒ พฤจิกายน ๒๔๘๔)
• พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ. ๒๔๘๔(เล่ม ๕๘  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔)
• พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๓๔(เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๒๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๔)
• พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา  พ.ศ. ๒๔๘๔(เล่ม ๕๘  วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๘๔)
• พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕(เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๓๐วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๕
)
• พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๗(เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๗ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๐๗)
• พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๔๙๕(ฉบับพิเศษ เล่ม ๖๙ ตอนที่ ๕๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๔๙๕)
• พระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๐๒(เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๓๐ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๐๒)
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  พ.ศ. ๒๕๓๘(เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๔๑ ก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๘
)
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙(เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๙)
• พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑(เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๒ ก วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑)
• ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖(เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๒๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖)
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒(เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๒)
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๑(เล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘(เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๖๗ ง วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘)
• ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย(เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๙ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๖)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง