หัวข้อ : ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์?

ชื่อไทย : ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ๒

ชื่ออังกฤษ : -

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยได้กล่าวถึงการจัดลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ให้เรียงตามประเภทตระกูลหรือชั้นตราสูงสุดตามลำดับดังต่อไปนี้

 

                        ๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

                        ๒. เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

                        ๓.เหรียญบำเหน็จในราชการ

                        ๔.เหรียญบำเหน็จในพระองค์

                        ๕.เหรียญที่ระลึกต่างๆ

                        สำหรับเหรียญที่ระลึก ให้ถือเหรียญที่ระลึกของทางราชการมาก่อนที่เหรียญที่ระลึกซึ่งมิใช่เป็นของทางราชการและถืออาวุโสในการสร้างก่อนหลังของเหรียญแต่ละชนิดเป็นการเรียงลำดับ ซึ่งจะได้ถือลำดับดังต่อไปนี้

เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

๓๗. เหรียญรามมาลา เข็มกล้ากลางสมร Member of "The Rama Medal for Gallantry in Action" of the Honourable Order of Rama.
๓๘. เหรียญรามมาลา Member of "The Rama Medal" of the Honourable Order of Tama.
๓๙. เหรียญกล้าหาญหรือเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ The Bravery Medal.
๔๐. เหรียญชัยสมรภูมิ The Victory Medal.
๔๑. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๑  Freeman Safeguarding Medal (First Class).
๔๒. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๑  Freeman Safeguarding Medal (Second Class, First Category).
๔๓. เหรียญราชนิยม The Rajaniyom Medal.
๔๔. เหรียญปราบฮ่อ The Haw Campaign Medal.
๔๕. เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป The War Medal of B.E. 2461
๔๖. เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ The Safeguarding the Constitution Medal.
๔๗. เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ ๒ ประเภทที่ ๒ Freeman Safeguarding Medal (Second Class, Second Category).
๔๘. เหรียญศานติมาลา  The Santi Mala Medal.

เหรียญบำเหน็จในราชการ

๔๙. เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน หรือเข็มศิลปวิทยา The Dushdi Mala.
๕๐. เหรียญช่วยราชการเขตภายใน The Medal of Service Rendered in the Interior.
๕๑. เหรียญราชการชายแดน The Border Service Medal.
๕๒. เหรียญทองช้างเผือก The Gold Medal (Sixth Class) of the White Elephant.
๕๓. เหรียญทองมงกุฏไทย The Gold Medal (Sixth Class) of the Crown of Thailand.
๕๔. เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ The Gold Medal (Sixth Class) of the Direkgunabhorn.
๕๕. เหรียญเงินช้างเผือก The Silver Medal (Seventh Class) of the White Elephant.
๕๖. เหรียญเงินมงกุฏไทย The Silver Medal (Seventh Class) of the Crown of Thailand.
๕๗. เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ The Silver Medal (Seventh Class) of the Direkgunabhorn.
๕๘. เหรียญจักรมาลา The Chakra Mala Medal.
๕๙. เหรียญจักรพรรดิมาลา The Chakrabarti Mala Medal.
๖๐. เหรียญศารทูลมาลา The Salatul Mala Medal.
๖๑. เหรียญบุษปมาลา The Pushpa Mala Medal.
๖๒. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๑ The Boy Scout Commendation Medal (First Class).
๖๓. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๒ The Boy Scout Commendation Medal (Second Class).
๖๔. เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ ๓ The Boy Scout Commendation Medal (Third Class).
๖๕. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๑  The Boy Scout Citation Medal (First Class)..
๖๕. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ The Boy Scout Citation Medal (Second Class).
๖๕. เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ ๒ The Boy Scout Citation Medal (Third Class).

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง