เครื่องราชประจำตระกูลต่าง ๆ

ราชมิตราภรณ์

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคงยิ่งราชมิตราภรณ์

ชื่ออังกฤษ : The Most Auspicious Order of the Rajamitrabhorn

พระบาทสมเด็จพระปรมิทมรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อพระราชทานให้ประมุขของประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศเป็นการเฉพาะแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น ๆ ซึ....

รามกีรติ

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ

ชื่ออังกฤษ : The boy scout citation medal (Special class)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชั้นเดียวสำหรับพระราชทานผู้มีอุปการคุณแก่กิจการลูกเสือ ซึ่งได้รับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ ๑ มาแล้ว และให้....

มหาจักรีบรมราชวงศ์

ชื่อไทย : เครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

ชื่ออังกฤษ : The Most Illustrious Order of The Royal House of Chakri

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เพื่อละลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษํตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้สถาปณากรุงเทพฯ เ....

นพรัตน์ราชวราภรณ์

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์

ชื่ออังกฤษ : The Ancient and Auspicious Order of the Nine Gems

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างดารานพรัตน์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ต่อมาในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างดวงตรามหานพรัตนสำหรับห้อยสายสะพายและแหวนนวรัตนสำ....

จุลจอมเกล้า

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ชื่ออังกฤษ : The Most Illustrious Order of Chula Chom Klao

สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ ด้วยทรงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงอยู่ในราชสมบัติยั่งยืนนานมาเป็นเวลา ๙๐ ปี ด้วยความจงรักภักดีและการปฏิบัติราชการของพระ....

รามาธิบดี

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

ชื่ออังกฤษ : The Honourable Order of Rama

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ สำหรับพระราชทานให้แก่ผู้ซึ่งทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรางพระราชดำริเห็....

ช้างเผือก

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

ชื่ออังกฤษ : The Most Exalted Order of the White Elephant

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ แต่มิได้กำหนดให้มีสายสะพาย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๑๒ พระบามสำเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดขั้นและสายสะพายประกอบเครื่องราช....

มงกุฎไทย

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชื่ออังกฤษ : The Most Noble Order of the Crown of Thailand

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ ประชาชน ชาวต่างประเทศ ปัจจุบันที่ ๘ ขั้น
ขั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปร....

ดิเรกคุณาภรณ์

ชื่อไทย : เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ชื่ออังกฤษ : The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn

พระบาทสมเด็จพระปรมิทมรามหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาให้สร้างขึ้นเมื่อ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน แบ่งออกเป็น ๗ ชั้น พระราชท....

เหรียญราชฯ(บำเหน็จความกล้า)

ชื่อไทย : เหรียญราชอิสริยาภรณ์-พระราชทานบำเหน็จความกล้าหาญ

ชื่ออังกฤษ :

สำหรับพระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการสงคราม หรือพระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในความกล้าหาญ

• เหรียญปราบฮ่อ (The Haw Campaign Medal) ร.ป.ฮ.
• เหรียญราชนิยม (Thai Rajaniyom Med....

เหรียญราชฯ(บำเน็จความชอบ)

ชื่อไทย : เหรียญราชอิสริยาภรณ์(พระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการ)

ชื่ออังกฤษ : -

สำหรับพระราชทานเป็นบำเน็จความชอบในราชการแผ่นดิน และ สำหรับบุคคลที่มีคุณงามความดีให้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งที่เป็นบุรุษและสตรี 

• เหรียญบุษปมาลา(The ....

เหรียญราชฯ(กษัตริย์)

ชื่อไทย : เหรียญราชอิสริยาภรณ์-พระราชทานเป็นบำเหน็จในองค์พระมหากษัตริย์

ชื่ออังกฤษ :

เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๙ (King Bhumibol Adulyadej Royal Cypher Medal (Rama IX))
เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๙ (King Bhumibol Adulyadej Rajaruchi Medal (Rama IX))

....

เหรียญราชฯ(ที่ระลึก)

ชื่อไทย : เหรียญราชอิสริยาภรณ์-พระราชทานเป็นที่ระลึก

ชื่ออังกฤษ :

• ๑. เหรียญเฉลิมพระนคร ๑๕๐ ปี (The 150 Year Commemoration of Bangkok Medal)
• ๒. เหรียญงานฉลอง ๒๕ พุทศตวรรษ(The 25th Buddahist Century Celebration Medal)
• ๓. เหรียญที่ระลึ....