Home Gallery Videos About us
ประวัติความเป็นมา
การทำกุ้งเหยียด
ผลิตภัณฑ์
การเดินทาง
การติดต่อ

About us

OTOP Delivery สมุทรปราการ

เกี่ยวกับเรา

ภาพรวม

นายณัฐภัทร เหล่าธง 561723(ซ้าย)

นางสาวดวงกมล บุญส่ง 562443(กลาง)

นางสาวปัญกาญจน์ ทรัพย์เจริญ 562588(ขวา)


นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ