หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา

อาจารย์วรนุช ปลีหจินดา

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

woranuch@hcu.ac.th

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

premrat.po@hcu.ac.th

อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์

อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์

อาจารย์ประจำ


วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

swnkul@hcu.ac.th

อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล

อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล

อาจารย์ประจำ


วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

naruedee@hcu.ac.th

อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา

อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
%

yuwathida@hcu.ac.th

อาจารย์สุธีรา พึ่งสวัสดิ์

อาจารย์สุธีรา พึ่งสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาศาสต์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
%

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
%

aj-tarn@hotmail.com

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์

คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%
คุณจริยา ประณิธาน

คุณจริยา ประณิธาน

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์ จันสามารถ

ว่าที่ร้อยตรีเทพสุรีย์ จันสามารถ

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
%

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ : 
อาคารเรียนชั้น  4 
วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัส เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพทย์ : 02 312 6300 ต่อ 1180 
Facebook : cs.hcu
Fanpage : Computer Science,HCU
e-mail : cshcu@hcu.ac.th