ชาววิทย์คอม ม.หัวเฉียว ฯขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ศิษย์เก่า ที่ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง

ขอเป็นตัวแทนชาววิทย์คอม ม.หัวเฉียวฯ (CS.HCU) ขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ศิษย์เก่าคนสวยของเรา คุณพวงเพชร กฤษหมื่นไวย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานทหารที่เกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมืองในวันที่ประเทศไทยกำลังในอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งคุณพวงเพชร กฤษหมื่นไวย ได้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้มแข็ง สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทีว่า “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม” สู้สู้ #Save Thailand #Computer Science Huachiew Chalermprakiet Unversity