โครงการสัมนาวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS ร่วมกับ หลักสูตรสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ AI จัดใครงการสัมนาวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร โครงการครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเป็นอาจารย์ บุคคลภายนอก ศิษย์เก่า และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก