โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 เรื่อง “Game Creator”

โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 เรื่อง “Game Creator” เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 2-427) โดยมี ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ (รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) มาก่อนต้อนรับวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเกม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้พัฒนาเกมพื้นฐาน พัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม และการคิดเชิงวิพากษ์