คณะอาจารย์จีนและนักศึกษาจีน แลกเปลี่ยนฯ เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิธีการทำวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์