โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดสีล้ง – 27 พฤษภาคม 2559