::ระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ::

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


ค้นหาข้อมูล

ลำดับ เลขที่โครงงาน ชื่อโครงงานภาษาไทย ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา นักศึกษาคนที่ 1 นักศึกษาคนที่ 2 ประเภทโครงงาน
1 0099 ระบบ API Call App Shopping - 2562 นางสาวอนัญญา จรัสแผ้ว - โครงงานสหกิจศึกษา
2 0097 ระบบสร้างรายงานประวัติย่อพนักงานอัตโนมัติ Automate Employee Resume Creation System 2562 นายธนพล พัชรไตรรัตน์ - โครงงานสหกิจศึกษา
3 0095 ระบบคำร้องขอการควบคุมการจัดการ Request Management System 2562 นางสาวธีราภรณ์ วงศ์จักษุ - โครงงานสหกิจศึกษา
4 0092 โปรแกรมประยุกต์เพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม AR mobile application for promoting product presentation 2562 นายณภัทร เบี้ยวศิริ - โครงงานสหกิจศึกษา
5 0093 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศสำหรับโปรแกรมประยุกต์บุญตงกี๋ Information management system for Boontongkee application 2562 นายธนพล สุนทรกวี - โครงงานสหกิจศึกษา
6 0098 ระบบติดตามข้อมูลเครื่องจักร Equipment Data Tracking 2562 นายพรพล อยู่รักษ์ - โครงงานสหกิจศึกษา
7 0101 ระบบจัดการและติดตามวัสดุในคลัง Material Inventory and Tracking System 2562 นางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ - โครงงานสหกิจศึกษา
8 0096 การพัฒนาเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันด้วยเครือข่ายพลังงานต่ำ (SOS BOX) Development of a SOS Device with Mobile Application using Low-Power Wide-Area Network 2562 นายจิรเดช ศรีพรงาม - โครงงานสหกิจศึกษา
9 0100 ระบบบริหารจัดการคู่มือสำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น กรณีศึกษา บริษัท อาร์ ไอ เอส จำกัด A Manual of Management System for Basic Problem - solving : A Case Study of RIS Company Limited) 2562 นายสิทธิกร ศรีรัตนธรรม - โครงงานสหกิจศึกษา
10 0094 เว็บแอปพลิเคชัน DCS Knowledge Base - 2562 นายวรพล ฤทธิเดช - โครงงานสหกิจศึกษา
11 0102 ระบบจัดการล็อตสินค้าเพื่อรอการแก้ไข LOT ON HOLD SYSTEM MANAGEMENT 2562 นายธันย์นุชิต พิมชนกธนวิชญ์ - โครงงานสหกิจศึกษา
12 0103 ระบบจัดเก็บข้อมูลสวิตซ์ (กรณีศึกษา บริษัท ไทย-เยอรมันสเปเชียลตี้ กลาส จำกัด) Switch Information Storage System (Thai German Specialty Glass Co.,Ltd. of Case Study) 2562 นายกฤษฎา สามารถกุล - โครงงานสหกิจศึกษา
13 0698 ระบบการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้บริการห้องสมุดด้วยขั้นตอนวิธีการรู้จำใบหน้า Library User Data Procession System with Face Recognition Algorithm 2561 นางสาววรดา เนตรสุวรรณ - โครงงานพิเศษ
14 0700 ระบบบริหารจัดการพัสดุ กรณีศึกษา หน่วยงานกองพัสดุมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ Procurement Management System in Case Study of HCU Procurement Division 2561 นายนภดล จันกระทึก - โครงงานพิเศษ
15 0699 แอปพลิเคชันต้นไม้คุณธรรมแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติบนสมาร์ทโฟน The moral Tree Application of Huachiew Chalermprakiet University on Smartphones 2561 นายสิทธิกร ศรีรัตนธรรม - โครงงานพิเศษ
16 0701 ระบบบริหารงานร้านขายรถจักรยานยนต์ Management System for Motorcycle Shop 2561 นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ - โครงงานพิเศษ
17 0701 ระบบบริหารงานร้านขายรถจักรยานยนต์ Management System for Motorcycle Shop 2561 นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ - โครงงานพิเศษ
18 0090 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารและการประชุม Application Development For Document Management and Meeting 2561 นายเจษฎา พัวประเสริฐ - โครงงานสหกิจศึกษา
19 0089 ระบบการสั่งงานด้วยเสียงพูดสำหรับการทดสอบและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ Voice Command System for Software Testing and Quality Improvement 2561 นางสาวอภิสรา มิตรพิทักษ์ - โครงงานสหกิจศึกษา
20 0086 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) กรณีศึกษา บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด Development of electronic learning case study for BANGKOK UNITRADE CO.LTD 2561 นายวีรชน พงษ์เศวต - โครงงานสหกิจศึกษา
1   2   3   4   5       Next