รางวัลนักศึกษา

“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 10

รางวัลนักศึกษา

“การพัฒนาทักษะด้านการทดสอบเจาะระบบคอมพิวเตอร์ (Penetration Testing)” รุ่นที่ 3

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในงาน Thailand Inventors Day 2021-2022

รางวัลนักศึกษา

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ ่ได้รับรางวัลผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม

รางวัลนักศึกษา

น.ส.กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมคัดเลือกสหกิจดีเด่น

รางวัลนักศึกษา

นายจิรเดช ศรีพรงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น