รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ ่ได้รับรางวัลผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม

รางวัลนักศึกษา

น.ส.กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมคัดเลือกสหกิจดีเด่น

รางวัลนักศึกษา

นายจิรเดช ศรีพรงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกัน นายธรธวัช มณฑาทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมนักศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ปะเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลนักศึกษา

นายจิรัฐ คงกะพันธ์ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี 2561