รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในงาน Thailand Inventors Day 2021-2022

รางวัลนักศึกษา

ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ ่ได้รับรางวัลผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม

รางวัลนักศึกษา

น.ส.กัญญารัตน์ ศุภฤกษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมคัดเลือกสหกิจดีเด่น

รางวัลนักศึกษา

นายจิรเดช ศรีพรงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกัน นายธรธวัช มณฑาทิพย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ และรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมนักศึกษาฯ จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลนักศึกษา

ขอแสดงความยินดี กับ นายณัฐวุฒิ ปัญญากมลกิจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานดี ปะเภทโปสเตอร์ ในกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ