คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม

Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 นี้ ใกล้จะถึงแล้วนะค่ะ....Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559 พร้อมกัน 08.45 น. ที่หน้าศูนย์เทคโนฯ อาคารอำนวยการ (การแต่งกายใส่เสื้อดำมหาวิทยาลัย ส่วนนักศึกษาตามที่คณะวิชาจะนัดหมาย) ...ร่วมงานกันเยอะๆๆนะค่ะ มาลุ้นรับรางวัลกัน

 

การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint” และโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-429) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยจัดอบรมให้กับครูสอนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนใน ต.คลองด่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. คลองด่าน จ.สมุทรปราการ

โครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน) “การจัดการข้อมูลเอกสารและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้นแบบ”

โครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 191 ณ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 191 ณ เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และทักษะทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวิชาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์วัดความดันโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการตรวจพยาธิในเด็ก คณะกายภาพบำบัดให้บริการและให้ความรู้ในการทำกายภาพบำบัด คณะการแพทย์แผนจีนรักษาแบบแพทย์แผนจีนด้วยการแมะและการฝังเข็ม คณะเภสัชศาสตร์ให้บริการจ่ายยา คณะนิติศาสตร์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก ๆ ได้สนุกสนานกัน เช่น การระบายสี การต่อภาพจิ๊กซอ และแจกขนม นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป จ่ายยา ถอนฟัน กำจัดเหา และบริการตัดผมชายและหญิง เป็นประจำทุก ๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

ครบรอบ 25 ปี ม.หัวเฉียวฯ เทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี  ร่วมถ่ายภาพในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ปี ณ ต้นโพธิ์  “ต้นไม้ของพ่อ” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน เปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เป็นอนุสรณ์แห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย  และรำลึกถึงกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยในวันนั้นว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ถ้อยพระราชดำรัสนี้เปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม  ยึดมั่น  และดำเนินตามกระแสพระราชดำรัส  กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำมาอบรมบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  กำหนดอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย 6 ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ “ดี”  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ  และยังคงเดินหน้าหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม ที่ได้รับการบ่มเพาะทั้งหลายนั้น คือ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  หากหว่านไปในที่ใด จักเจริญเติบโตงอกงาม สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ 

 

หนึ่งแผ่นดินได้เกิดมาในโลกนี้            ได้อาศัยพระบารมีที่ปกเกล้า

หนึ่งแผ่นดินได้ร่มเย็นเช่นนานเนา         ได้อยู่ใต้ร่มเงาพระนฤบาล

 

ที่ทุกข์ร้อนก็ผ่อนคลายหายจากทุกข์      หนึ่งแผ่นดินที่เนาสุขมหาศาล

ได้จงรักและภักดีในรัชกาล                 หนึ่งแผ่นดินใจผสานเป็นหนึ่งดวง

 

ขอร่วมทำคุณความดีมีในชาติ              ขอเป็นราษฎร์ที่ใจภักดิ์รักในหลวง

แม้เป็นหนึ่งละอองธุลีของทั้งปวง          ใจทั้งดวงคือข้าพระบาททุกชาติไป