คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่อันทรงเกียรติ ซึ่งถูกตกแต่งอย่างสวยงาม สถานที่แห่งความประทับใจและสง่างาม รวมถึงมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่ที่สำเร็จการศึกษา พ่อแม่ ผู้ปกครองที่ร่วมแสดงความยินกับบุตรหลานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติยินดี โดยปีนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คณะวิชา รวมทั้งสิ้น 2,326 คน แยกเป็นมหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 2,242 คน และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สี่ว์เจี้ยนกวง (Professor Xu Jianguang)    โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จำนวน 26 คน และประเภทเหรียญเงิน จำนวน 19 คน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  มอบรางวัลเหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธานในพิธีให้โอวาทและแสดงความยินดีชื่นชมกับความก้าวหน้าและความสำเร็จ  ปิดท้ายด้วยภาพความประทับใจของการตั้งแถวของมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากหน้าหอประชุมสู่ประตูเสด็จเพื่อแสดงถึงความเคารพและขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติและเมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hcu.ac.th/news/605

มฉก. มอบรางวัลสื่อรณรงค์ “จักรยานสีขาว- ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ -ลดการใช้พลังงาน”

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมของโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 การประกวดสร้างสรรค์ power point กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทุกคระวิชา โดยมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม 53 ผลงาน และผลงานชนะเลิศจะนำไปขยายผลสร้างการรับรู้และความตระหนักภายในสถาบัน โดยอาจารย์ทุกคณะวิชาสามารถนำผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ชนะการประกวด power point เป็นสไลด์สุดท้ายของการเรียนการสอนเพื่อช่วยสื่อสารเรื่องสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ ลดการใช้พลังงานและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตามแนวทางของโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมคือซื่อสัตย์ ประหยัดและรับผิดชอบต่อสังคม
พิธีมอบรางวัลมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ทิมเมือง คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมร่วมแสดงความยินดีด้วย
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ "จักรยานสีขาว" จอดจักรยานในจุดที่กำหนดให้จอด ผลงานสร้างสรรค์ของนายธนะชัย แสงอนุโณทัย คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ “ลดการใช้พลังงาน” ลดการใช้พลังงานด้วยการใช้บันได ผลงานสร้างสรรค์ของนางสาวธันยพร เชื้อศักดิ์เสรี คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลชนะเลิศหัวข้อ  "ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ" ห้องเรียนสะอาด  ผลงานสร้างสรรค์ของนางสาวพัชรี ดอกแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 4 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท
   @ รางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) นางสาวมาธุวีร์ นาคะเสถียร คณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2
ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงาน วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560 เพื่อแสดงกตเวทิตาและสดุดีเกียรติคุณของท่าน ซึ่งภายในงาน จัดให้มีพิธีวางพวงมาลัยดอกไม้ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ โดยมี คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ พร้อมด้วยทายาทตระกูล เตชะไพบูลย์ คณะผู้บริหาร จากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียว ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มฉก. และแขกผู้มีเกียรติจากสมาคม มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆนอกจากนี้ ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบทุนส่งเสริมคุณธรรม พิธีมอบรางวัล รางวัลเยาวชนจิตอาสา พร้อมโล่ที่ระลึก โดย รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ และ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม มฉก.

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 8

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนซื่อสัตย์สุจริต โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 รางวัลกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 734 ทุน มูลค่า 2,702,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองพันบาท) ณ หอประชุม มฉก. 

โครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 06.30 – 08.30 น. ณ ซุ้มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ให้พร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข