คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวสารและกิจกรรม

ครบรอบ 25 ปี ม.หัวเฉียวฯ เทิดไท้ รำลึกในรอยพระบาท ธ ยาตรา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้รับตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี  ร่วมถ่ายภาพในวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย 25 ปี ณ ต้นโพธิ์  “ต้นไม้ของพ่อ” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงปลูกเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน เปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 เป็นอนุสรณ์แห่งการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยาลัย  และรำลึกถึงกระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยในวันนั้นว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ถ้อยพระราชดำรัสนี้เปรียบเสมือนรากฐานที่แข็งแกร่งของมหาวิทยาลัย รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม  ยึดมั่น  และดำเนินตามกระแสพระราชดำรัส  กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นำมาอบรมบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นคนดี  คนเก่ง  ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข  กำหนดอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมประจำมหาวิทยาลัย 6 ประการ  คือ  ขยัน  อดทน  ประหยัด  เมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ “ดี”  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมอย่างเต็มรูปแบบ  และยังคงเดินหน้าหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความดีอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยมีเจตนารมณ์แน่วแน่ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรม ที่ได้รับการบ่มเพาะทั้งหลายนั้น คือ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม  หากหว่านไปในที่ใด จักเจริญเติบโตงอกงาม สร้างคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศชาติ ให้สมกับที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้อย่างสมบูรณ์ทุกประการ 

 

หนึ่งแผ่นดินได้เกิดมาในโลกนี้            ได้อาศัยพระบารมีที่ปกเกล้า

หนึ่งแผ่นดินได้ร่มเย็นเช่นนานเนา         ได้อยู่ใต้ร่มเงาพระนฤบาล

 

ที่ทุกข์ร้อนก็ผ่อนคลายหายจากทุกข์      หนึ่งแผ่นดินที่เนาสุขมหาศาล

ได้จงรักและภักดีในรัชกาล                 หนึ่งแผ่นดินใจผสานเป็นหนึ่งดวง

 

ขอร่วมทำคุณความดีมีในชาติ              ขอเป็นราษฎร์ที่ใจภักดิ์รักในหลวง

แม้เป็นหนึ่งละอองธุลีของทั้งปวง          ใจทั้งดวงคือข้าพระบาททุกชาติไป

 

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เพื่อที่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมพิธีสักการะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮงประดิษฐานบนเสลี่ยง ณ ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง และเริ่มขบวนแห่อัญเชิญรูปจำลองหลวงปู่ไต้ฮง ขบวนแห่เส้นทางหลังอาคารอำนวยการ - แยกสนามบาสเกตบอล – อาคารโภชนาการ ๒ – วงเวียนจักรยาน - สวนลวดลาย-ศาลาหลวงปู่ไต้ฮง ระหว่างทางก็มีคณะวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงนักศึกษาตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องสักการะหลวงปู่ไต้ฮงตลอดเส้นทาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นิมนต์ พระจากวัดมังกรกมลาวาส เล่งเน่ยยี่ สวดเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชาว ม.หัวเฉียวฯ ทุกคนด้วย