คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

โครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะกรรมการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการกิจการนักศึกษา  ได้จัดโครงการฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 06.30 – 08.30 น. ณ ซุ้มนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาและบุคลากร อีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาของคณะฯ ให้พร้อมเริ่มต้นใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข