คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนางานนำเสนอและสื่อการสอนสร้างสรรค์มหัศจรรย์ PowerPoint” และโครงการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2-429) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยจัดอบรมให้กับครูสอนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนใน ต.คลองด่าน และเจ้าหน้าที่ อบต. คลองด่าน จ.สมุทรปราการ