คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวนักศึกษา

MFEC ต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเลื่อนวัน เวลา การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน

กรอบวงเงินที่ใช้สำหรับการกู้ยืม กรอ.ปี 2560

กรอบวงเงินที่ใช้สำหรับการกู้ยืม กรอ.ปี 2560

 

 

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมทุน กยศ. กรอ. รายใหม่ ปี 2560 (ฉบับทางการ)

กำหนดวันส่งใบสมัครขอกู้ยืมทุน กยศ. กรอ. รายใหม่ ปี 2560 (ฉบับทางการ)

กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 1/60 ของผู้กู้ยืมรายเก่า

กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนฯ 1/60 ของผู้กู้ยืมรายเก่า