คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข่าวนักศึกษา

กิจกรรมซ่อมและดูและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมซ่อมและดูและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม คลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ

สอบปลายภาค ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กำหนดการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตแยกตามชั้นปี