คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

กำหนดการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตแยกตามชั้นปี