คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

สอบปลายภาค ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559