คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดับ กับนางสาวนิรุชา อาภามงคลรัตน์ ได้รับรางวัลดร.แถบ นีละนิธี เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2560