คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

วช.มอบรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียติ ที่ได้รับรางวัลในกลุ่มสาธารณสุขฯ รางวัลระดับดีมาก คือ ผลงานเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการเหยียดขาและซิตอัพ เพื่อสุขภาพ (V.3) ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)" โรงแรงเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560