คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

รางวัลการแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้แก่

น.ส.หทัยพร ถะเกิงสุข

น.ส.วนัสนันท์ บุญรักษ์

นายเดชอัครฤทธิ์ สุภา

นายเฉลิมชนม์ กรานสกุล

นายภูมรินทร์ หงษ์จร 

เข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์กีฬาในรอบสุดท้ายและได้ส่งผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่อง "ระบบวัดการเคลื่อนไหวการหมุนแขนทางกายภาพของนักกีฬาสำหรับคัดกรองและประเมิณผลความพร้อม,ทีม Science HCU" ได้ผ่านเข้ารอบในการพิจารณาผลงานจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ปรากฏผลรางวัลที่ได้รับ คือ "รางวัลสนับสนุน" จากสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559