คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

รับรางวัลการแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2559อแสดงความยินดีกับทีม Science HCU ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 นำทีมโดย

อาจารย์เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน ได้แก่

นายธรธวัช ตั้งศิริรัตนสิน

น.ส.อภิสรา มิตรพิทักษ์

น.ส.วรดา เนตรสุวรรณ

น.ส.วนิรชา ด้วงสำรวย

นายกรกฤช อุทิศอุทัยวรรณ

ว่าที่ ร.ต.เทพสุรีย์ จันสามารถ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ จากประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559 เป็นเงินรางวัลจำนวน 90,000 บาท ในผลงานชุด “เครื่องมือวัดและวิเคราะห์การเหยียดข้อเข่าและการบริหารหน้าท้อง” ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติโดยการนี่ทางทีมงานได้ขอขอบคุณอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษาด้าน knee extension phase มา ณ ทีนี้ด้วย ซึ่งได้แก่ อาจารย์ภาสิณี สงวนสิทธิ์ และอาจารย์อมรรัตน์ โตทองหล่อ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ