คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2558

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง “การจดจาตาแหน่งการวางนิ้วบนแป้นพิมพ์สาหรับการ พิมพ์ดีดภาษาไทยแบบสัมผัส” ของรายวิชา CS1011 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2558
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา CS3313 โครงสร้างและประยุกต์ใช้งานเว็บ
การจับกลุ่มของนักศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการพัฒนาผลงานวิชาการในรายวิชา CS3453 การออกแบบอัลกอริทึม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการทำโครงงานประจำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
 
Powered by Phoca Download