คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2559

การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการจัดเรียงข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาใน รายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
การแก้ปัญหานักศึกษาที่ได้ผลสอบกลางภาคต่ำในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS2333 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาการประสิทธิภาพของนักศึกษาด้านการศึกษาค้นคว้าเรื่องภาษาโปรแกรม โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา CS3703 ระบบฐานข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 
 
Powered by Phoca Download