คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทค ประจำปี 2560 (Nectech Annual Conference and Exhibition 2017: Nectech ACE2017) วันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์