คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

เปิดโลกทัศน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560