คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

โครงการเปิดโลกทัศน์ด้านวิชาชีพ เรื่อง “ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบ”

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 - 17.30 น.

ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)