คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

อบรมกระบวรการขั้นตอนการสหกิจ โดย สหกิจศึกษา มฉก. วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 2-427