คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

บริการชุมชุน "คลินิกคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่" ณ อบต.คลองด่าน วันที่ 17 กรกฎาคม 2560