คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เรื่อง ระบบเครือข่ายและการแก้ปัญหา วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ห้อง 2-429 อาคารเรียน

โดยวิทยากร คุณกฤติไกร ไชยลึก จาก MFEC