คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ+ฐานข้อมูล" โดย คุณชนัดดา ฮวดพิทักษ์ จากบริษัทเมโทรอินโฟเทค จำกัด วันที่ 3 ก.ค. 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 2-429 อาคารเรียน