คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone โดย อ.เนรมิต จิรกาญจน์ไพศาล  วันที่ 20 ก.ค. 2560 ณ ห้อง 2-429 อาคารเรียน