คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ติดต่อเรา

เขียนโดย Super User

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาัลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10450 

โทรศัพท์ 0 - 2312 - 6300 ต่อ 1222,1219,1212 Fax 0 - 2312 - 6451