คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

QA

เขียนโดย Super User

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

 • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไปปีการศึกษา 2556 
 • คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 (SAR)
 • เว็บไซต์ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 • ส่วนนำเกี่ยวกับสาขาวิชา 
 • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน 
 • องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 • องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 • องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 • องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 • องค์ประกอบที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 • ผลการประเมิณคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา

   

 

สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกจำปีการศึกษา 2556