คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ข้อมูลบุคลากร

เขียนโดย Super User

1571.jpg

อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าสาขาวิชา

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0920.jpg

อ.วรนุช ปลีหจินดา
อาจารย์ประจำ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

0919.jpg

อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์
อาจารย์ประจำ

วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1123.jpg

อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล
อาจารย์ประจำ

วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1064.jpg

อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา
อาจารย์ประจำ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

1573.jpg

อ.สุปัญญา อภิวงศ์โสภณ
อาจารย์ประจำ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2139.jpg

อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์
อาจารย์ประจำ

วท.บ. (วิทยาศาสต์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2442.jpg

อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
อาจารย์ประจำ

M.Sc., Master of Science (International Program), Computer Science, Mahidol University. B.Eng., Bachelor of Engineering, Computer Engineering, Ramkhamhaeng University. Dip., Diploma of Engineering, Electronics Engineering. Cert., Certificated of Electrical Technology. IEEE Member

1248.jpg

คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1627.jpg

คุณประกายแก้ว เสริมสาย
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1685.jpg

คุณจริยา ประณิธาน
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

1686.jpg

คุณเทพสุรีย์ จันสามารถ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม