คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

ตารางเทียบโอน

เขียนโดย Super User
 
 
บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เทียบโอนได้กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
CS 1302   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1    
                 2(2/2-0-0)
CS 1311   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
                 1(0-1/3-0)
<----->
CS 1333   การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
                 3(2/2-1/3-0)
CS 1312   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
                 2(2/2-0-0)
CS 1321   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
                 1(0-1/3-0)
<----->

CS 1343   การโปรแกรมเชิงวัตถุ
                 3(2/2-1/3-0)

CS 3313  โครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานเว็บ
                 3(2/2-1/2-0)               
<----->
CS 3213   การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
                 3(2/2-1/2-0)
CS 3413   ระบบชาญฉลาด
                 3(2/2-1/2-0)
<----->
CS 3473   ปัญญาประดิษญ์
                 3(2/2-1/2-0)
CS 4919   สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
                 9(0-0-9/40)
<----->
CS 4916  สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
                6(0-0-6/40)