คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2556

โครงการเปิดโลกทัศน์สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
รายละเอียดผลงานวิจัยเพื่อนาเสนอภาคนิทรรศการ งาน Thailand Research Expo 2013
 
 
Powered by Phoca Download